Regulamin

REGULAMIN PORTALU OGŁOSZENIOWEGO ZOOANONSE.PL
Z DN. 11.10.2021

I. Podstawowe definicje

 1. ZooAnonse.pl – Internetowy Portal Ogłoszeniowy dostępny pod adresem internetowym https://zooanonse.pl będący serwisem ogłoszeniowym umożliwiający przeglądanie i publikację ogłoszeń o tematyce zoologicznej.
  Portal pełni funkcję pośrednika w kontakcie między użytkownikami.
 2. Administrator – Spółka RBP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000756410, kapitał zakładowy 5000,00 złotych, NIP: 9710726308, REGON 381738070 Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@zooanonse.pl lub za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnym na stronie https://zooanonse.pl/kontakt.
 3. Użytkownik – Osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z ZooAnonse.pl.
 4. Ogłoszenie – publikacja zamieszczona na przestrzeni serwerowej, publicznie dostępna w portalu ZooAnonse.pl zawierająca dane (treść) oraz może zwierać zdjęcia opublikowane przez Użytkownika.
 5. Konto – wydzielona część portalu ZooAnonse.pl dostępna po Rejestracji i zalogowaniu się przez Użytkownika, dzięki której może publikować Ogłoszenia.
 6. Rejestracja – Dobrowolny proces on-line polegający na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, który jest niezbędny do założenia Konta w Portalu. Wymagane dane podczas rejestracji to nazwa użytkownika, adres e-mail, ulica (bez numeru domu), miejscowość oraz kod pocztowy. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail podany we wniosku zostanie wysłany link potwierdzający, aby dokończyć rejestrację należy kliknąć w załączony link.
 7. Regulamin Portalu – jest to niniejszy dokument, dostępny pod adresem internetowym https://zooanonse.pl/regulamin/

II. Postanowienia

 1. Regulamin określa zasady oraz prawa i obowiązki Użytkownika portalu ZooAnonse.pl i zakres odpowiedzialności Administratora portalu.
 2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, które wejdą w życie z dniem podanym przez Administratora, natomiast Administrator zobowiązuje się do opublikowania informacji na stronie internetowej https://zooanonse.pl/regulamin z tygodniowym wyprzedzeniem (dni kalendarzowe).

III. Ogólne warunku korzystania z portalu

 1. Warunkiem niezbędnym do korzystania w pełni z usług portalu ZooAnonse.pl jest skorzystanie z urządzenia podłączonego do sieci Internet oraz wyposażony w przeglądarkę internetową.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 3. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 4. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 5. Formularz kontaktowy, który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 6. Podanie numeru telefonu przy zakładaniu konta jest dobrowolne, numer telefonu będzie publicznie prezentowany w ogłoszeniu dla wszystkich odwiedzający portal ZooAnonse.pl
 7. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.
 8. Użytkownik może założyć (dokonać rejestracji) konta, dzięki któremu może publikować, edytować oraz usuwać swoje ogłoszenia z Portalu ZooAnonse.pl

IV Publikacja ogłoszeń

 1. Ogłoszenie może zostać przyporządkowane tylko do jednej kategorii.
 2. Administrator nie pobiera opłat za publikację ogłoszeń.
 3. Wszystkie ogłoszenia po zamieszczeniu w Portalu przesyłane są do moderacji Administratora Portalu.
 4. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w Portalu.
 5. Ogłoszenie ważne jest przez 90 dni lub do zakończenia przez Użytkownika.
 6. Po okresie 90 dni ogłoszenie może zostać usunięte przez Administratora lub ukryte przed innymi Użytkownikami Portalu.
 7. Zamieszczanie Ogłoszeń w Portalu ZooAnonse.pl wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami.
 8. Użytkownik, publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

V Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń

 1. Wprowadzanie w błąd i niezgodnych ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu, towaru, usługi.
 2. Zawierające opis lub zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne lub nieetyczne.
 3. Treść nie jest dostępna w języku polskim, dopuszczalne jest zamieszczanie ogłoszeń z treścią w kilku językach w tym obowiązkowo w języku polskim.
 4. Promują i reklamują inne serwisy internetowe, w szczególności serwisy ogłoszeniowe i aukcyjne.
 5. Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich.
 6. Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.
 7. Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich
 8. Naruszające Prawa Zwierząt w tym Ustawy o ochronie zwierząt.

VI Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez innych Użytkowników.
 3. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z ZooAnonse.pl w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
 6. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do moderacji Ogłoszenia przed publikacją na Portalu, w tym do zmiany kategorii, zredagowania opisu, oraz moderacji zdjęć w szczególności które:
  • łamią niniejszy Regulamin,
  • są powszechnie uznane za obraźliwe,
  • zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
  • łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Portalu Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa, lub Regulaminu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z Portalu Użytkownikowi, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem ZooAnonse.pl mogło, lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.

VII Spory i reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Portal ZooAnonse.pl, o których mowa w niemniejszym regulaminie można zgłaszać za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego pod adresem https://zooanonse.pl/kontakt, za pomocą poczty e-mail na adres kontakt@zooanonse.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora.
 2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni od otrzymania przez Administratora.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo wyglądu, edycji lub usunięcia swojego konta i danych, Użytkownik może przeglądać, edytować i usuwać swoje dane oraz konto po zalogowaniu do Portalu w sekcji Edytuj Profil.
 4. Administrator nie jest częścią, oraz stroną transakcji między Użytkownikami.

Załączniki

 1. Polityka Prywatności
 2. Polityka Plików Cookies